Informacje dotyczące Państwowej Agencji RadiokomunikacjiPaństwowa Agencja Radiokomunikacji jest organem (agendą) ministerstwa łączności i bezpośrednio pod niego podlega. Do jej zadań należy administracja widmem częstotliwości radiowych na terenie kraju. Ponadto kontroluje ona stan urządzeń radiokomunikacyjnych udzielając odpowiednich homologacji oraz wykorzystanie zgodnie zgodnie z zezwoleniami przydzielonych przez nią częstotliwości.
Zarząd główny PAR zlokalizowany jest w Warszawie przy ulicy Kasprzaka 18/20. System administracyjny opiera się na jednostkach terenowych, specyficznych dla każdego z województw i podległych centrali. W skład PARu wchodzi kilka działów (m. innymi):

  1. Departament Koordynacji Wykorzystania Częstotliwości
  2. Departament Polityki Rozwoju Służb Radiokomunikacyjnych
  3. Departament Radiofonii i Telewizji
  4. Departament Standaryzacji Badań Technicznych i Inspekcji
  5. Departament Służby Kontroli Emisji - interesuje nas najbardziej

Jeśli chcecie poznać dokładniejsze dane, osoby i numery telefonów centrali i jednostek terenowych odwiedźcie nieco ubogą i nie aktualizowaną chyba ani razu stronę główną PARu.Na koniec warto przypomnieć iż Państwowa Agencja Radiokomunikacji działa na podstawie rozporządzenia ministerstwa łączności z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej, o numerku Dz. U. Nr 95, poz. 436 które wygląda w sposób następujący :Na podstawie art. 30 ust. 2 i art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. z 1995 r. Nr 117, poz. 564) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się i nadaje statut Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej, stanowiący załącznik do niniejszego rozporządzenia.
§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 22 marca 1991 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej (Dz. U. Nr 26, poz. 110).
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Łączności: A. Zieliński


Załącznik do rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 12 lipca 1996 r. (poz.436)
STATUT PAŃSTWOWEJ AGENCJI RADIOKOMUNIKACYJNEJ


1. Państwowa Agencja Radiokomunikacyjna, zwana dalej "PAR", jest organem Ministra Łączności, powołanym w szczególności do kontroli sieci, linii i urządzeń radiokomunikacyjnych oraz kontroli wykorzystania częstotliwości.
§ 2. 1. PAR wykonuje zadania określone ustawą z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. z 1995 r. Nr 117, poz. 564), w tym:
1) dokonuje rejestracji i analizy wniosków zgłoszonych do PAR w sprawach wydania zezwolenia na zakładanie i używanie sieci i urządzeń radiokomunikacyjnych, świadectwa homologacji, przydziału częstotliwości, znaku wywoławczego lub sygnału identyfikacyjnego,
2) prowadzi centralny rejestr wydanych przez PAR decyzji w sprawach wykorzystywania częstotliwości, zezwoleń oraz świadectw homologacji, a także decyzji wydanych przez Ministra Łączności w zakresie, o którym mowa w pkt 1,
3) przygotowuje plany wykorzystania częstotliwości dla służb radiokomunikacyjnych, a także inicjuje i opracowuje warunki i zasady ich wdrożeń,
4) przygotowuje projekty decyzji Ministra Łączności dotyczące spraw z dziedziny gospodarki widmem częstotliwości i kompatybilności elektromagnetycznej,
5) współpracuje z organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się problematyką ściśle związaną z zakresem działania PAR,
6) przygotowuje do akceptacji Ministra Łączności decyzje dotyczące przeznaczeń i wykorzystania częstotliwości w kraju, zgodnie z ustaleniami i uzgodnieniami międzynarodowymi,
7) przygotowuje dla Ministra Łączności opinie i stanowiska w sprawach dla niego zleconych,
8) dokonuje kontroli sieci telewizji kablowej i sieci odbioru zbiorowego, służących do rozprowadzania lub rozpowszechniania programów radiofonicznych i telewizyjnych, niezależnie od liczby gniazd abonenckich,
9) wydaje świadectwa uprawniające do obsługi urządzeń radiokomunikacyjnych w służbie lotniczej, morskiej i żeglugi śródlądowej oraz radiowej służbie amatorskiej, a także przeprowadza egzaminy uprawniające do otrzymania tych świadectw,
10) wykonuje zadania w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa w zakresie określonym przez Ministra Łączności oraz wynikającym z porozumień zawartych między Ministrem Łączności a Ministrami Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych,
11) współpracuje z Państwową Inspekcją Telekomunikacyjną i Pocztową w zakresie ustalania źródeł i przyczyn zakłóceń w pracy sieci telekomunikacyjnych wywoływanych pracą urządzeń radiokomunikacyjnych lub innych urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne.
2. PAR wykonuje także inne zadania zlecone przez Ministra Łączności w drodze zarządzenia lub decyzji.
§ 3. W celu realizacji statutowych zadań PAR jest upoważniona do:
1) zawierania umów i zlecania prac innym podmiotom krajowym, wykonującym prace o charakterze badawczo-rozwojowym, technicznym, ekonomicznym, prawnym i innym, w zakresie należącym do przedmiotu działania PAR,
2) zawierania umów i porozumień w ramach pełnomocnictw, udzielonych przez Ministra Łączności,
3) współpracy na terenie kraju z organizacjami i stowarzyszeniami, jednostkami badawczymi i rozwojowymi, operatorami sieci i użytkownikami częstotliwości,
4) wykonywania odpłatnie, na zlecenie użytkowników częstotliwości lub urządzeń oraz dostawców urządzeń radiokomunikacyjnych, badań technicznych, pomiarów i ekspertyz technicznych.
§ 4. 1. W skład PAR wchodzą następujące jednostki organizacyjne:
1) Zarząd Krajowy,
2) zarządy okręgowe.
2. Pracą zarządów okręgowych kierują dyrektorzy okręgowi, którzy reprezentują te zarządy - podlegają Prezesowi i zastępcom Prezesa. Dyrektorzy zarządów okręgowych realizują zadania w obszarach działań określonych w statucie.
§ 5. 1. Prezes Zarządu Krajowego, zwany dalej "Prezesem PAR", stoi na czele Zarządu Krajowego PAR, kieruje działalnością PAR i reprezentuje Agencję na zewnątrz.
2. Prezes PAR kieruje pracą Agencji przy pomocy zastępców Prezesa, dyrektorów departamentów, kierowników innych komórek organizacyjnych oraz dyrektorów okręgowych, odpowiedzialnych wobec niego za całość spraw objętych ich zakresem działania.
3. Prezes PAR może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 2, do podejmowania decyzji w jego imieniu.
§ 6. 1. Prezesa PAR powołuje i odwołuje Minister Łączności.
2. Zastępców Prezesa powołuje i odwołuje Minister Łączności na wniosek Prezesa.
3. Dyrektorów zarządów okręgowych powołuje i odwołuje Prezes PAR.
§ 7. Prezes PAR przedkłada do akceptacji Ministrowi Łączności:
1) roczne sprawozdanie z działalności za rok poprzedni - w terminie do dnia 31 marca roku następnego,
2) plan pracy na rok następny - w terminie do dnia 15 grudnia roku bieżącego.
§ 8. Prezes PAR może powoływać ciała doradcze, służące koordynacji działań pomiędzy użytkownikami wspólnych zakresów częstotliwości.
§ 9. 1. Od decyzji administracyjnych wydanych w I instancji przez PAR służy odwołanie do Ministra Łączności.
2. Prezes przesyłając Ministrowi Łączności akta sprawy, wraz z odwołaniem, zajmuje stanowisko odnośnie do zarzutów podniesionych w odwołaniu.
§ 10. 1. Siedzibą Zarządu Krajowego PAR jest Warszawa.
2. Zarządy okręgowe PAR mają następujące siedziby i obszary działania:
1) Zarząd Okręgowy w Warszawie dla województw: warszawskiego, ciechanowskiego, ostrołęckiego, płockiego i siedleckiego,
2) Zarząd Okręgowy w Białymstoku dla województw: białostockiego i łomżyńskiego,
3) Zarząd Okręgowy w Bydgoszczy dla województw: bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego,
4) Zarząd Okręgowy w Gdańsku dla województw: gdańskiego i elbląskiego,
5) Zarząd Okręgowy w Katowicach dla województw: katowickiego, bielskiego, częstochowskiego i opolskiego,
6) Zarząd Okręgowy w Kielcach dla województw: kieleckiego, radomskiego i tarnobrzeskiego,
7) Zarząd Okręgowy w Koszalinie dla województw: koszalińskiego i słupskiego,
8) Zarząd Okręgowy w Krakowie dla województw: krakowskiego, nowosądeckiego i tarnowskiego,
9) Zarząd Okręgowy w Lublinie dla województw: lubelskiego, bialskopodlaskiego, chełmskiego i zamojskiego,
10) Zarząd Okręgowy w Łodzi dla województw: łódzkiego, piotrkowskiego, sieradzkiego i skierniewickiego,
11) Zarząd Okręgowy w Olsztynie dla województw: olsztyńskiego i suwalskiego,
12) Zarząd Okręgowy w Poznaniu dla województw: poznańskiego, kaliskiego, konińskiego, leszczyńskiego i pilskiego,
13) Zarząd Okręgowy w Rzeszowie dla województw: rzeszowskiego, krośnieńskiego i przemyskiego,
14) Zarząd Okręgowy w Szczecinie dla województwa szczecińskiego,
15) Zarząd Okręgowy we Wrocławiu dla województw: wrocławskiego, legnickiego, wałbrzyskiego i jeleniogórskiego,
16) Zarząd Okręgowy w Zielonej Górze dla województw: zielonogórskiego i gorzowskiego.
§ 11. 1. W skład Zarządu Krajowego wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Gabinet Prezesa,
2) Departament Koordynacji Wykorzystania Częstotliwości i Współpracy Międzynarodowej,
3) Departament Polityki Rozwoju Służb Radiokomunikacyjnych,
4) Departament Radiofonii i Telewizji,
5) Departament Standaryzacji, Badań Technicznych i Inspekcji,
6) Zarząd Służby Kontroli Emisji,
7) Centrum Wspomagania Komputerowego,
8) Biuro ds. Organizacji, Kadr i Szkolenia,
9) Zespół Radców Prawnych,
10) Biuro ds. Administracji,
11) Wydział Służb Specjalnych,
12) Wydział Finansowy,
13) Wydział Ekonomiczny.
2. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych oraz tryb pracy Zarządu Krajowego określa regulamin organizacyjny nadany przez Prezesa PAR.
§ 12. Szczegółowy zakres zadań zarządów okręgowych określa regulamin organizacyjny nadany przez Prezesa PAR.


Na podstawie materiału tekstowego i graficznego pochodzącego ze strony www PAR.copyright by pink [styczeń 2000]   
[ index # idea # technika # info ]